Spesialundervisning

Spesialundervisning i grunnskole for voksne skal tilbys den som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Voksne som har behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, kan også ha rett til spesialundervisning.

Tilbud om spesialpedagogikk ved Ålesund voksenopplæring gis i hovedsak ved skolens avdeling i Åsesvingen 14.

Hvem kan få spesialundervisning?

Skolen gir tilbud til voksne med:

 • medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse
 • språk- og talevansker, afasi
 • synshemming
 • hørselshemming
 • spesifikke lærevansker

Før skolen gir tilbud om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en sakkyndig vurdering.

Hva gis det spesialundervisning i?

Skolen gir tilbud om opplæring i

Grunnskolefag

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Grunnleggende ferdigheter

 • Kommunikasjon
 • Lesing/skriving
 • Regning
 • Digitale ferdigheter/bruk av IKT
 • ADL (dagliglivets aktiviteter)

Synshemming

 • Mobilitet
 • Punktskrift
 • Dataopplæring
 • Synspedagogisk opplæring
 • Opplæring i bruk av diverse hjelpemidler

Hørselshemming

 • Opplæring i tegn som støtte for tale
 • Lyttetrening etter CI

Logopedi

 • Språk- og talevansker
 • Stemmevansker
 • Taleflytvansker
 • Munnmotorisk trening
 • Logopedi ved nevrologiske sykdommer

I tillegg til spesialundervisning for voksne, gir skolen også tilbud om logopedi for barn.

Opplæringen er gratis.

Hvordan søke?

Du søker til Ålesund voksenopplæring.

Ved behov for logopedi eller synspedagogikk etter akutt sykdom, kan sykehuset/lege sende henvisning.

Søknadsskjema for spesialundervisning.

 

 

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring